Reviewer

Ginanjar Rahmawan, (S.E., M.M., M.H) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Nur Kholis, (S.E.,M.S.i) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Ismunawan, (S.E.,M.S.i) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta